Perfís do conflito sobre a Ordenación do Bacharelato

No recente conflito sobre o novo Decreto de Bacharelato parece haber dous colectivos profesores enfrentados con intereses contrapostos: Filosofia e profesores de Relixión. ¿Pero esto é realmente así? +ampliación...

Ricardo Rodríguez de Rávena Profesor de Filosofia do IES "Xulián Magariños" de Negreira:
“É imposible impartir unha materia troncal como Filosofía en dúas horas sen minguar a calidade do ensino” “A administración educativa non ten criterios claros sobre as competencias básicas que debe acadar o alumnado de Bacharelato” +Entrevista completaNOVAS SISTEMA EDUCATIVO

16 de xaneiro

Axudas para inserción lingüistica no estranxeiro de alumnado de ensinanzas non universitaria (verán 2008)

Convocatoria nacional de propostas das accións descentralizadas dos programas Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus, Grundtvig e transversal

mércores 6 de novembro

REAL DECRETO ESTRUCTURA DE BACHARELATO
Real Decreto 1467/2007, de 2 de novembro, polo que se establece a estructura do bacharelato e se fixan a suas ensinanzas mínimas.Máis... PDF

mércores 31 de outubro
7 de novembro de 2007

Publicación do Real Decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral das ensinanzas deportivas de réxime especial - Subdirección Xeral de Persoal (08/11/2007)

AVISO importante para todos os opositores e opositoras sobre o feito de que este ano non se devolve a DOCUMENTACIÓN presentada porque se mantén arquivada para anos sucesivos - Subdirección Xeral de Persoal

CONCURSOS DE TRASLADOS E ACCESO A CÁTEDRAS

9 de novembro

ACCESO A CÁTEDRAS - Orde do 10 de novembro de 2007 pola que se convoca procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas - Servizo de Secundaria (9/11/2007Publicación da convocatoria do concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de profesores de ensino secundario profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño - Servizo de Secundaria (9/11/2007)Orde do 31 de outubro de 2007 pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de prazas vacantes na Inspección Educativa - Servizo de Secundaria (07/11/2007)

Próxima publicación da convocatoria do concurso de traslados entre funcionarios docentes dos corpos de profesores de ensino secundario profesores técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño - Servizo de Secundaria (7/11/2007)

Resolución do 31 de outubro de 2007 pola que se anuncian as vacantes provisionais que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre funcionarios do corpo de mestres - Servizo de Primaria (07/11/2007

Orde do 31 de outubro de 2007 pola que se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico entre funcionarios do corpo de mestres - Servizo de Primaria (07/11/2007)

- Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado con destino definitivo - Servizo de Secundaria (actualizado o 16/10/2007)Outras novas de actualidade